ส่วนที่ 1: ข้อมูลการเสนอขาย

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริษัทฯ

ส่วนที่ 2.1: ภาพรวมของอุตสาหกรรมประกันชีวิต

ส่วนที่ 2.2: จุดเด่นในการลงทุน

ส่วนที่ 2.3: การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ส่วนที่ 2.4: กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2.5: ผลกระทบจาก COVID-19