ส่วนที่ 1: ข้อมูลบริษัทฯ

ส่วนที่ 1.1: จุดเด่นในการลงทุน

ส่วนที่ 1.2: การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)

ส่วนที่ 1.3: กลยุทธ์ทางธุรกิจ

ส่วนที่ 1.4: การประเมินมูลค่าธุรกิจประกันชีวิต

ส่วนที่ 1.5: ผลกระทบจาก COVID-19

ส่วนที่ 1.6: ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อมูลค่าธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 1.7: คำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจประกันชีวิต