บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน