01

ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

02

ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น

03

ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

04

ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพบนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท