บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส

เพื่อป้องกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุจกิจ หรือพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน และบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นแนวทางในการปฏิบัติซึ่งมีกระบวนการที่ชัดเจน สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

ผู้พบเห็น พบข้อสงสัย หรือรับทราบถึงการประพฤติผิดหรือการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การประพฤติผิดหรือการทุจริตไม่ว่าตนเองจะได้รับผลกระทบหรือความเสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
01

ทางไปรษณีย์

ถึง กลุ่มตรวจสอบ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

02

ทางอีเมล์

whistle@thailife.com

03

ทางแบบฟอร์มการร้องเรียนด้านล่างนี้

ข้อมูลผู้ติดต่อ
ข้อมูลการร้องเรียน
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น