งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการดำเนินงานรวม
หมายเหตุ:
* เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มจากเดิม จำนวน 106 ล้านหุ้นเป็น 10,600 ล้านหุ้น