งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย : ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการดำเนินงานรวม
หมายเหตุ:
คำนวณผลรวมอาจจะไม่เท่ายอดรวมเนื่องจากการปัดเศษ