คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน เงินทุนหมุนเวียน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งข้อจำกัดและภาระผูกพันตามสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงการชำระคืนเงินกู้ยืม ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย ประกอบกับความเหมาะสมอื่น ๆ เช่น สภาพตลาด ภาวะเศรษฐกิจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติคณะกรรมการบริษัท และภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป เงินปันผลของบริษัทฯ จะจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีในแต่ละรอบปีบัญชี อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจ่ายเงินปันผลซึ่งรวมถึงการพิจารณาทบทวนแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นและตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ ในการคำนวณผลกำไรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะต้องได้รับ ความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคปภ. มอบหมาย ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี 2566
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผล 59.01%

รอบผลประกอบการ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผลต่อหุ้น
(บาท)
จำนวนเงิน
(ล้านบาท)
วันที่ได้รับอนุมัติจาก OIC /2 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) /1
2566 26 เม.ย. 2567 24 พ.ค. 2567 0.50 5,725.00 28 มี.ค. 2567 0.85 59.01%
2565 27 เม.ย. 2566 25 พ.ค. 2566 0.30 3,435.00 24 มี.ค. 2566 0.84 37.09%
2564 1 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2565 0.25 2,650.00 17 มี.ค. 2565 0.83/3 30.08%
2563 28 เม.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 21.30 2,257.80 8 มิ.ย. 2564 71.02 29.99%
2562 28 เม.ย. 2563 10 ก.ค. 2563 13.30 1,409.80 7 ก.ค. 2563 62.47 21.29%
2561 25 เม.ย. 2562 22 พ.ค. 2562 13.30 1,409.80 14 พ.ค. 2562 62.45 21.30%
2560 26 เม.ย. 2561 21 พ.ค. 2561 13.30 1,409.80 2 พ.ค. 2561 66.49 20.00%
2559 26 เม.ย. 2560 19 พ.ค. 2560 11.25 1,192.50 15 พ.ค. 2560 55.96 20.10%
2558 26 เม.ย. 2559 25 พ.ค. 2559 10.00 1,060.00 11 พ.ค. 2559 48.51 20.62%
2557 29 เม.ย. 2558 28 พ.ค. 2558 9.50 1,007.00 11 พ.ค. 2558 46.59 20.39%
หมายเหตุ:
/1 เงินปันผลจ่ายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของปีผลประกอบการ
/2 OIC (Office of Insurance Commission) คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
/3 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้
1) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มจากเดิมจำนวน 106,000,000 หุ้น เป็น 10,600,000,000 หุ้น
2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,600,000,000 บาท เป็น 11,600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
โดยบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564