14 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
14 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
09 พฤษภาคม 2567
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
29 เมษายน 2567
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 เมษายน 2567
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล
26 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม Template)
26 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
27 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข template)
28 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
28 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ