22 กรกฎาคม 2565
การซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ "TLI"
22 กรกฎาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
22 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
22 กรกฎาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
22 กรกฎาคม 2565
สรุปข้อมูลสารสนเทศ
22 กรกฎาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
22 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
22 กรกฎาคม 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
22 กรกฎาคม 2565
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ TLI เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กรกฎาคม 2565