เลือกกิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

การเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม (เผยแพร่ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุม
วิดีโอ

การเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (เผยแพร่ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565)