เลือกกิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)