เลือกกิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม (เผยแพร่ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567)
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
รายงานการประชุม (เผยแพร่ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567)
คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น (เผยแพร่ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567)

การเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (เผยแพร่ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566)