บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตแบรนด์ของไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยคนไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรากฐานมายาวนานกว่า 80 ปี โดยถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2485

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแบรนด์ “ไทยประกันชีวิต” ให้เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักอย่างดีว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย รวมไปถึงมีการรับรู้ถึงแบรนด์อย่างกว้างขวางและแพร่หลาย

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทบุคคลและผลิตภัณฑ์ประเภทกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งด้านการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกช่วงชีวิต บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก ๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างฐานลูกค้ากลุ่มสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับสมาชิกของกลุ่มลูกค้าสถาบันและองค์กรเหล่านี้สำหรับการขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติม (Cross-sales) เช่น บริษัทฯ ได้เป็นผู้ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองทัพบกไทยมาเป็นเวลากว่า 30 ปี นอกจากนั้น ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตรายแรก ๆ ในประเทศไทยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตแก่บุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

บริษัทฯ เชื่อว่าการเข้าถึงการประกันชีวิตยังอยู่ในระดับต่ำ และเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะรองรับความต้องการของการเอาประกันชีวิตที่เติบโตขึ้น ด้วยการเข้าถึงตลาดทั่วประเทศ เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน ผ่านทางช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกับความต้องการของการประกันชีวิตที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ
98.5%
ของการสมัครขอกรมธรรม์ ทำผ่านแอพพลิเคชั่น TL Pro Plus ณ 31 มีนาคม 2567
>810,000 คน
มีผู้ลงทะเบียนใช้งานไทยประกันชีวิตแอพพลิเคชั่น “Super App” ณ 31 มีนาคม 2567
กลยุทธ์การจัดจำหน่ายในหลากหลายช่องทาง ของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางทั้งกับธนาคารพาณิชย์ ธนาคารและองค์กรของรัฐ บริษัทลีสซิ่งและเช่าซื้อ และบริษัทสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค ตลอดจนช่องทางจัดจำหน่ายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ สวัสดิการพนักงานกลุ่ม และการขายผลิตภัณฑ์ ทางแพลตฟอร์มดิจิทัล