ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)
31,915
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)
20.45

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ประเภท: XD จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด: 31,648
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท วี.ซี. สมบัติ จำกัด 5,818,273,600 50.81
2. N.C.B.TRUST LIMITED-CBNA LDN MEIJI YASUDA LIFE G-A 091(1) 1,946,500,000 17.00
3. Her Sing (H.K.) Limited(2) 641,156,000 5.60
4. Citibank Nominees Singapore PTE LTD-A/C GIC C 341,634,900 2.98
5. BNP Paribas Singapore Branch 221,000,000 1.93
6. นายไชย ไชยวรรณ 143,509,200 1.25
7. นายวิญญู ไชยวรรณ 142,948,100 1.25
8. นางวรางค์ ไชยวรรณ 142,948,100 1.25
9. นางสาววีณา ไชยวรรณ 142,941,100 1.25
10. นายวีรเวท ไชยวรรณ 142,760,600 1.25
11. นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา 142,760,600 1.25
12. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ 1,623,567,800 14.18
ทั้งหมด 11,450,000,000 100.00
หมายเหตุ:
(1)
Meiji Yasuda Life Insurance Company เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจประกันชีวิต และเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ Meiji Yasuda Life Insurance Company ประสงค์ที่จะรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ Meiji Yasuda Life Insurance Company ถืออยู่ที่ร้อยละ 15 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้ ดังนั้น Meiji Yasuda Life Insurance Company จะทำการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้เป็นจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนดังกล่าวไว้
(2)
Her Sing (H.K.) Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกง เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีผู้ถือหุ้นทอดสุดท้าย (Ultimate shareholders) ทั้งหมด 2 ราย ได้แก่ (1) นายวิญญู ไชยวรรณ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0 และ (2) นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50.0