ทำนุบำรุงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สนับสนุนการศึกษา กีฬา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการสาธารณสุข และบรรเทาสาธารณภัย

รวมน้ำใจจิตอาสาเพื่อสังคมไทย

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ