บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดำเนินการใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงความสามารถในการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ รับทราบและยึดถือแนวทางในการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ จรรยาบรรณคู่ค้า นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส นโยบายการป้องกันการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ นโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน นโยบายการพัฒนาบุคลากร นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายภาษี นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการจัดการข้อมูลภายใน นโยบายการควบคุมภายใน