นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคม ส่งผลให้สังคมเกิดความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ รวมทั้งความสำคัญในการได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ด้วยการแสวงหากำไรที่เหมาะสม (Optimize Profit) และแบ่งปันกำไรส่วนหนึ่งคืนกลับสู่สังคม เพื่อให้บริษัทฯ และสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กัน บริษัทฯ จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยอ้างอิงจากแผนแม่บทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ตามแนวทางของ UN Global Compact ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ‘การสร้างความรุ่งเรืองเฟื่องฟู’ (Prosper)

บริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมและสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเดินหน้ายกระดับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการหลักทางธุรกิจ (CSR-in-process) และในลักษณะกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR-after-process) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม ใน 8 ด้าน ได้แก่
ด้านความยากจน
 • คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บุคคลที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงได้
 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพ
 • การให้ความรู้และส่งเสริมการวางแผนทางการเงิน
 • จัดกิจกรรมอบรมเสริมความรู้ ทักษะ ความเข้าใจเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
ด้านความหิวโหย
 • จัดกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่าง ๆ ร่วมกับมูลนิธิ หรือหน่วยงานภาครัฐ
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์เชิงป้องกัน (Insurance protection)
ด้านสุขภาวะ
 • ส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ส่งเสริมการตระหนักและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือด้านการแพทย์
 • ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จัดหาเงินบริจาคให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ เช่น มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ และการรณรงค์เพื่อการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ
ด้านการศึกษา
 • พัฒนาความร่วมมือสำหรับโครงการด้านการศึกษา และให้ความรู้ด้านการวางแผน ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงิน และการวางแผนทางการเงินครอบครัว
 • การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรและตัวแทนประกัน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอบรมหลักสูตรวิชาชีพต่าง ๆ และการบริหารจัดการ ทางการเงินให้กับคนในชุมชน
 • สนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชน
ด้านความเท่าเทียม ทางเพศ
 • ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างแตกต่างหรือด้อยกว่ากันอันเนื่องจากลักษณะที่ไม่สัมพันธ์ต่องาน ได้แก่ เพศ เชื้อชาติ สีผิว ตระกูล ศาสนา และถิ่นกำเนิด
 • ขอบเขตของการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์
ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงาน
 • การจ้างงานที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่เข้าถึงการจ้างงานมากขึ้น
 • การยกระดับความสามารถและพัฒนาทักษะผู้คนในชุมชน
 • การจ้างงานผู้พิการ
ด้านลดความเหลื่อมล้ำ
 • ช่องทางการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศและผลิตภัณฑ์วางแผนการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • การให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
 • การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • สร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เสริมสร้างวิธีการดำเนินการความเป็นพันธมิตรระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายพันธมิตรภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจภายใต้แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้านของบริษัทฯ ได้แก่ การให้ การดูแล และการเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต
ยุทธศาสตร์การให้ (Giving Strategies)

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผูกพัน และสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการ ‘ให้’

ยุทธศาสตร์การดูแล (Caring Strategies)

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างสังคมให้แข็งแรง เริ่มจากการดูแลบุคลากรภายในองค์การ โดยการจัดสรรผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ตลอดรวมถึง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ยุทธศาสตร์การเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิต (Fulfilling Strategies)

การส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและผู้อื่น อีกทั้งปลูกฝังความเป็น ‘ผู้ให้’ และมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือสังคมให้อยู่ดีมีสุขมากขึ้น