17 พฤศจิกายน 2565
แจ้งการใช้สิทธิภายใต้สัญญาให้สิทธิในการซื้อหุ้น (Call Option Agreement) ระหว่าง Her Sing (H.K.) Limited และ Meiji Yasuda Life Insurance Company
14 พฤศจิกายน 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
14 พฤศจิกายน 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
22 กันยายน 2565
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
18 สิงหาคม 2565
กำหนดวันสิ้นสุดการซื้อเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสรรเกินของ TLI
18 สิงหาคม 2565
การสิ้นสุดระยะเวลาการจัดหาหุ้นส่วนเกิน
15 สิงหาคม 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
15 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 (แก้ไข)
11 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)