11 พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
03 พฤษภาคม 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เมษายน 2566
กำหนดวันจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
27 เมษายน 2566
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มีนาคม 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2566
กำหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
23 กุมภาพันธ์ 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
23 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
27 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
23 พฤศจิกายน 2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565